സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ

Wednesday, February 7, 2007

മുയലാമ..............


ഇതെന്തു ജീവിയാ....ഫാസ്റ്റ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഈസി ആണോ....

No comments:

Post a Comment