സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ

Saturday, January 6, 2007

പറക്കും തളിക..........


ഇതു കണ്ടിട്ടെന്തു തോന്നുന്നു....
ഒരു പറക്കും തളിക പൊലെ അല്ലേ....
എന്നാല്‍ അല്ല.
ഇതു ING-യുടെ ഹെഡ്‌ ഓഫീസ്‌ ആണ്‌.
നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ING VYSYA BANK

Monday, January 1, 2007

നിങ്ങള്‍ക്കറിയൊ ..............


നിങ്ങള്‍ക്കറിയൊ ..............

കേരളം ഈ ന്യു ഈയറില്‍ കുടിച്ചുതീര്‍ത്തതു 21 കോടി രൂപായുടെ വിദേശ മദ്യം
ഇതു സിവില്‍ സപ്ലൈസ്‌ കോര്‍പൊറേഷന്റെ മാത്രം കണക്കാ....
വ്യാജനും , കള്ളുഷാപ്പും, ബാറും കൂടി എത്രയാണാവൊ ???????????????

ഞാന്‍ 2007-ലെ പുതുമുഖമാണു,,ചുള്ളന്‍ എന്നു വിളിക്കാം

സ്വസ്തി പന്ഥാമനുചരേമ
സൂര്യാചന്ദ്രമസാവിവ
പുനര്‍ദദതാഘ്നതാ
ജാനതാസംഗമേമഹി

സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ