സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ

Friday, February 23, 2007

കുയിലിനെത്തേടി......


കുയിലിനേത്തേടിയില്‍ ആരംഭിച്ച ജൈത്രയാത്ര അസ്തമിച്ചു....
പി. ഭാസ്കരന്‍ മാഷിനു ആയിരമായിരം അശ്രുപുഷ്പങ്ങള്‍

ബൂലോകത്തില്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ കളി...

പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....

Saturday, February 17, 2007

കുഞ്ഞിപ്പാട്ടുകള്‍-1

വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍

വെളുക്കും മുന്‍പുണരേണം
വിയര്‍പ്പോളം പണിയേണം
വെടിപ്പായി കുളിക്കേണം
വെളുത്ത മുണ്ടുടുക്കേണം
മടിയാതെ പടിക്കേണം
ചൊടിയായിക്കളിക്കേണം
ചുണയായിട്ടിരിക്കേണം
തുണദൈവം നമുക്കേകും

കുഞ്ഞിപ്പാട്ടുകള്‍

പ്രാര്‍ത്ഥന
ദൈവമേ! കൈതൊഴാം കേള്‍ക്കുമാറാകേണം
പാവമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകേണം
എന്നുള്ളില്‍ഭക്തിയുണ്ടാകുമാറാകേണം
നിന്നെ ഞാനെന്നുമേ കാണുമാറാകേണം
നേര്‍വഴിക്കെന്നെ നീ കൊണ്ടുപൊയീടേണം
നേര്‍വരും സങ്കടം ഭസ്മമായീടേണം
ദുഷ്ട സംസര്‍ഗം വരാതെയായീടേണം
ശിഷ്ടരായുള്ളവര്‍ തോഴരായീടേണം
നല്ല കാര്യങ്ങളില്‍ പ്രേമമുണ്ടാക്കണം
നല്ല വാക്കോതുവാന്‍ ത്രാണിയുണ്ടാക്കണം
കൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ശ്രദ്ധയുണ്ടാക്കണം
സത്യം പറഞ്ഞീടാന്‍ ശക്തിയുണ്ടാക്കണം

Wednesday, February 7, 2007

മുയലാമ..............


ഇതെന്തു ജീവിയാ....ഫാസ്റ്റ്‌ ആന്‍ഡ്‌ ഈസി ആണോ....