സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ

Friday, February 23, 2007

കുയിലിനെത്തേടി......


കുയിലിനേത്തേടിയില്‍ ആരംഭിച്ച ജൈത്രയാത്ര അസ്തമിച്ചു....
പി. ഭാസ്കരന്‍ മാഷിനു ആയിരമായിരം അശ്രുപുഷ്പങ്ങള്‍

No comments:

Post a Comment