സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലെ ഞങ്ങളും മംഗളമയമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ദാനശീലന്മാരുടെയും ഹിംസിക്കാത്തവരുടെയും അറിവുള്ളവരുടെയും സംസര്‍ഗം ഞങ്ങല്‍ക്കുതകുമാറാകട്ടെ

Friday, February 23, 2007

ബൂലോകത്തില്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌ കളി...

പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....
പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....പ്രതീക്ഷിക്കുകാ....

No comments:

Post a Comment